LIFE THROUGH STILLS / ART THROUGH LIFE:

PHILADELPHIA, PA